Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU


Art. 1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz określa zasady i warunki świadczenia usług w zakresie obsługi Płatności dokonywanych drogą elektroniczną, stanowiących pojedynczą transakcję płatniczą. Przystąpienie i korzystanie z Usługi nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i wszelkie operacje w nim dokonywane nie mają charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego.

2. Podmiotem świadczącym Usługę na rzecz Klientów jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym (zwana dalej "PayU"). PayU realizując Usługę występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.). Nadzór nad wykonywaniem przez PayU działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

3. Warunkiem skorzystania z Usług jest zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu.

4. W celu korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów.

 

Art. 2 Definicje


Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z PayU umowę o pojedynczą transakcję płatniczą drogą elektroniczną.;

2. Partner – bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe współpracujące z PayU przy obsłudze narzędzi umożliwiających Płatności, o których mowa w art. 3 ust. 1;

3. Akceptant – podmiot, który zawarł umowę z PayU, umożliwiający dokonanie Płatności;

4. Usługa –usługa wykonywana przez PayU na rzecz Klienta na mocy postanowień Regulaminu, polegająca na przeprowadzaniu Płatności; usługa płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z dnia 23 września 2011 r. nr 199 poz. 1175 z późn. zm.)

5. Dzień Roboczy - Dzień inny niż sobota oraz dzień ustawowo wolny od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w którym PayU prowadzi swoją działalność.

6. Serwis - strona internetowa prowadzona przez Akceptanta, za pomocą której Akceptant oferuje Klientom dobra lub usługi,

7. Płatność - dokonywana przez Klienta zapłata na rzecz Akceptanta za pośrednictwem PayU w celu wykonania zobowiązania pieniężnego powstałego w wyniku transakcji pomiędzy Klientem a Akceptantem, stanowiąca pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z dnia 23 września 2011 r. nr 199 poz. 1175 z późn. zm.)

8. Regulamin – treść niniejszego regulaminu.

9. Zlecenie płatnicze- oświadczenie Klienta skierowane do PayU zawierające polecenie wykonania określonej Płatności.

 

Art. 3 Przedmiot Usług


1. W ramach Usługi PayU nie prowadzi dla Klienta rachunku płatniczego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych (Dz. U. z dnia 23 września 2011 r. nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).

2. W ramach Usługi Klient może skorzystać z narzędzi umożliwiających Płatność w Serwisach Akceptantów, które zawarły z PayU umowę na jej udostępnienie. Serwis może udostępnić Klientowi dostęp do następujących Usług:

a. Płatności drogą przelewów elektronicznych, obejmujących Płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim poprzez przelew internetowy;

b. Płatności dokonywane w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych;

c. Płatności przy użyciu kart płatniczych, obejmujące Płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym;

 

Art. 4 Dokonywanie transakcji w Serwisach


1. PayU nie jest stroną umów między Klientem a Akceptantem i nie odpowiada za wykonanie tak zawartych umów jak i ich ważność.

2. Celem skorzystania z Usługi Klient powinien podać następujące dane: imię, nazwisko, ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu. W uzasadnionych przypadkach PayU jest uprawniony do żądania od Klienta innych danych niezbędnych do oceny ryzyka Płatności z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

3. Z chwilą podania danych w sposób określony w ust. 2 oraz akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a PayU, której przedmiotem jest świadczenie Usługi określonej w niniejszym Regulaminie.

4. PayU świadczy Usługę na podstawie otrzymanego od Klienta Zlecenia płatniczego, którego złożenie jest możliwe po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz podaniu danych określonych w ust. 2.

5. Za moment otrzymania Zlecenia płatniczego przez PayU uznaje się dzień, w którym rachunek bankowy PayU został uznany kwotą Płatności. W przypadku gdy PayU otrzymał Zlecenie płatnicze w dniu nie będącym dla PayU Dniem Roboczym, przyjmuje się, że Zlecenie płatnicze zostało otrzymane w pierwszym Dniu Roboczym następującym po tym dniu.

6. Klient przyjmuje do wiadomości, że Partnerzy Usługi, jak również PayU, prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać Płatności i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi Płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Klienta do danej grupy ryzyka.

7. PayU zastrzega sobie prawo odmowy obsługi danej Płatności, w przypadku gdy nie zostały spełnione postanowienia Regulaminu lub też w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje Płatność lub legalność samej Płatności. PayU nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta z powodu odmowy, o której mowa w zdaniu poprzednim.

8. Klient przyjmuje do wiadomości, że używanymi instrumentami płatniczymi (w szczególności kartą płatniczą) może posługiwać się tylko i wyłącznie jej uprawniony posiadacz lub użytkownik, a więc osoba upoważniona do korzystania z danego instrumentu na mocy umowy z jego wydawcą. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.

9. Klient zobowiązany jest stosować się do obowiązujących przepisów prawa, jak i zasad postępowania i procedur wyznaczonych przez PayU, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, oraz zasad określonych przez właściwe organizacje kart płatniczych.

10. Płatność udostępniana jest Akceptantowi w ciągu 1 godziny od uznania rachunku PayU kwotą Płatności.

11. Klient jest informowany o dokonanej Płatności formie komunikatu elektronicznego umożliwiającego utrwalenie zawartych w nim danych.

12. W przypadku gdy dokonana Płatność zostaje z jakichkolwiek powodów zwrócona Klient jest bezzwłocznie o tym informowany, a wpłaconą kwotę pozostawia się do jego dyspozycji Klienta

 

Art. 5 Opłaty


1. Klient nie ponosi opłat wobec PayU z tytułu usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Klient zobowiązany jest do ponoszenia opłat związanych z wykonaniem Płatności na mocy umów zawartych z Partnerami i uczestnikami tych transakcji, a także ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Usługi.

 

Art. 6 Obowiązki Klienta


1. Korzystając z Usługi Klient zobowiązuje się do:

a. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;

b. postępowania w sposób uczciwy i rzetelny w stosunku do innych uczestników obrotu, w szczególności podawania prawdziwych i nie wprowadzających w błąd informacji oraz wywiązywania się z podjętych ustaleń oraz zobowiązań;

2. Korzystając z Usługi Klient nie może:

a. naruszać obowiązujących przepisów prawa;

b. skorzystać z Usług w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z ich celem, w szczególności niedozwolone jest działanie o charakterze naruszającym normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, jakąkolwiek dyskryminację rasową, kulturową, etniczną lub religijną, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

c. naruszać prywatności innych osób, przede wszystkim poprzez gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o innych Klientach bądź publikowaniu ich wizerunku bez ich wyraźnej zgody;

d. dopuszczać się działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać zasady świadczenia Usług, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do danych innych Klientów;

e. podejmować działań na szkodę PayU i innych osób, w tym naruszać autorskie prawa majątkowe oraz prawa wynikające z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

 

Art. 7 Odpowiedzialność PayU


1. PayU ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.).

 

Art. 8 Prywatność i poufność


1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest PayU. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu świadczenia Usług i dokumentowania ich wykonania.

2. Dane Klientów mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3. PayU zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Klient ma prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w przepisach prawa pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

4. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez PayU poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

 

Art. 9 Reklamacje


1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.

2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres PayU wskazany w art.1 ust. 2 Regulaminu lub elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej PayU: www.payu.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, PayU zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.

4. PayU rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

5. Klient zobowiązany jest współdziałać z PayU, w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z przeprowadzanymi przez wystawców kart płatniczych reklamacjami oraz instytucjami finansowymi, a także organami nadzoru, w szczególności zobowiązany jest udzielać wszelkich niezbędnych informacji dotyczących transakcji, tytułem której nastąpiła reklamowana Płatność oraz na każde wezwanie PayU, w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, dostarczyć PayU, kopie dokumentów dotyczących realizacji transakcji, w ramach której Klient zrealizował Płatność dokonaną kartą płatniczą lub przelewem z wykorzystaniem Usługi, w tym: kopię potwierdzenia nabycia towaru lub usługi.

 

Art. 10 Dostępność Regulaminu


1. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.payu.pl.

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.